CAMAR s.a.s. - vl. Mauro Martelli - Carinska agencija - Ankona.

Mi smo agencija koja djeluje na podruèju carinskih operacija i logistike skladištenja. Zahvaljujuæi uspjesnoj suradnji sa mnogim prijevozniækim kompanijama i špediterskim kuæama bilo nacionalnim ili internacionalnim (hrvatskim, bosansko-hercegovaækim, crnogorskim, albanskim i turskim) CAMAR je sakupio dragocjeno iskustvo koje omuguæava i garantira profesionalnost u poslu.

Uspjeh naše firme dužan je velikim djelom i tome što su prijevoznièke kompanije znale cijeniti ne samo profesijonalnost i odgovornost nego takoðer diskreciju i neutralan položaj prema njihovim aktivnostima.

Pružamo Vam na raspolaganje sljedeæe usluge:

• Izvozni carinski dokumenti iz Italije (EXA - jedinstveni carinski izvozni dokument, TIR CARNET, dokumenti za bankovne kredite)

• Uvozni carinski dokumenti prema Italiji za zastupstvom uvoznika pri carinskim uredima.

• Polaganje PDV-a (tzv DEPOSITO IVA).

• T1 - T2

• Intrastat.

• Savjeti vezani za razne carinske procedure.

Operacije vezane za skladištenje ukljuèujuæi i èuvanje robe u našem magazinu smještenom na samom ulazu u luku Ankone i koje je na raspolaganju svima koji ga žele koristiti.

Carinske operacije izvršavaju se putem sistema EDI (Electronic Data Interchange) koje je direktno povezan sa carinom, što osjetno ubrzava obradu dokumenata i carinjenja.

Ankona je važna pomorska veza sa balkanskim zemljama, Turskom, Georgijom, Armenijom, Azerbaidžanom i dr. Buduæi da radimo i subotom, možemo ocariniti kamijone koji se moraju ukrcati na brodove u Ankoni ali i one kojima je luka ukrcaja na jugu Italije (Bari ili Brindisi): ovo je vrlo povoljno za vocaèe ukoliko nakon stanke za vrijeme koje se oni mogu odmoriti a mi obaviti carinske operacije mogu krenuti na put prema mjesto ukrcaja, gdje se veè ocarinjeni mogu ukrcati u subotu na veèe ili nedjelju ujutro ušteðujuæi jedan do dva dana putovanja. U sluèaju pokvarljive robe i carinskih tranzita, naša je usluga osigurana i nedjeljom.